Νομικές πληροφορίες


Ο ιστότοπος https://shop.fronius.com προσφέρεται από FRONIUS International GmbH.

Βασικός σκοπός αυτού του μέσου:
Αυτή η διαδικτυακή πύλη εξυπηρετεί την προώθηση εμπορευμάτων και υπηρεσιών που προσφέρονται από την εταιρεία μας, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας μας.

Ιδιοκτήτης και συντάκτης αυτού του μέσου:
FRONIUS International GmbH

Φύση και σκοπός του ιδιοκτήτη των μέσων:
Κατασκευή και εμπορία προϊόντων στον τομέα των συστημάτων φόρτισης μπαταριών, της τεχνολογίας συγκόλλησης και των ηλεκτρονικών συστημάτων ηλιακής ενέργειας.

Τόπος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ιδιοκτήτη των μέσων:
Froniusstraße 1
4643 Pettenbach
Αυστρία

Διοίκηση της εταιρείας:
Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß

Επικοινωνία:
email: contact@fronius.com
Τηλ.: +43/7242/241-0

Διεύθυνση αποστολής/κέντρο διανομής:


Αριθμός εμπορικού μητρώου και εμπορικό μητρώο:
Αριθμός εμπορικού μητρώου: 149888z
Εμπορικό μητρώο: Gerichtsstand Kirchdorf
VAT ID: ATU52614407

Πληροφορίες για την online επίλυση διαφορών:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα εξωδικαστικών online διευθετήσεων (πλατφόρμα OS), στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/odr.