Regulamin i ogólne warunki użytkowania sklepu internetowego

Sklep internetowy Fronius Ogólne warunki handlowe

Obowiązują od 17.05.2021

 

1. Zakres obowiązywania

1.1 Niniejsze warunki mają zastosowanie do umów zawartych między klientem a nami, firmą Fronius Polska Sp. z o. o.ul. Gustawa Eiffel`a 8, 44-109 Gliwice (dalej zwaną „my”, „nas”, „nasz” lub „Fronius”), za pośrednictwem tego sklepu internetowego, chyba że wyraźnie ustalono inaczej w pisemnych umowach między klientem a nami. Odmienne lub sprzeczne warunki handlowe nie będą przez nas uznawane, chyba że wyrazimy na nie wyraźną zgodę na piśmie.


1.2 W trakcie składania zamówienia Zamawiający potwierdza również poprzez kliknięcie odpowiedniego pola wyboru wyłączne obowiązywanie podanych tutaj warunków użytkowania i warunków sklepu internetowego. Obowiązuje wersja niniejszych warunków użytkowania i warunków sklepu internetowego obowiązująca w momencie rejestracji lub składania zamówienia przez Zamawiającego (patrz punkt 4).


1.3 OWH obowiązują wszystkich użytkowników sklepu internetowego, którzy korzystają z usługi (dalej zwanych Zamawiającymi). Dla Zamawiającego składającego zamówienie lub dokonującego rezerwacji wiążąca jest przy tym wersja OWU aktualna w chwili składania zamówienia lub dokonywania rezerwacji i udostępniona pod https://www.fronius.com/pl-pl/poland.

 

2. Dostęp do sklepu internetowego Fronius

2.1. W odniesieniu do „Rejestracji” w sklepie internetowym obowiązują odpowiednio punkty 4.1 do 4.4, przy czym w przypadku braku zapłaty za rejestrację nie stosuje się przepisów o obowiązku zapłaty. Podczas rejestracji, Zamawiający otrzyma wiadomość e-mail zawierającą łącze do weryfikacji adresu e-mail w celu dokończenia rejestracji.


2.2. W trakcie procesu rejestracji Zamawiający sam ustala hasło dostępu do sklepu internetowego. To hasło i adres e-mail stanowią dane dostępowe do sklepu internetowego. FRONIUS nigdy nie będzie kontaktować się z Zamawiającym i żądać ujawnienia danych dostępowych. Prosimy o natychmiastowe poinformowanie FRONIUS w przypadku takiego nieautoryzowanego kontaktu. Przekazanie danych dostępowych osobom trzecim odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Zamawiającego. Fronius nie ponosi odpowiedzialności ani za to, ani za powstałe w wyniku tego szkody.


2.3 Zastrzegamy sobie prawo, aby podczas dostępu Zamawiającego do sklepu internetowego regularnie sprawdzać, czy Zamawiający jest zablokowany. W przypadku zablokowania Zamawiającego dostęp do sklepu internetowego zostanie przyznany, jednak w koszyku nie będzie można umieścić produktów płatnych, a tym samym nie będzie można zrealizować zamówień. W takim przypadku Zamawiający jest proszony o kontakt z Pomocą techniczną FRONIUS za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w sklepie internetowym.


2.4 W sklepie internetowym Zamawiający ma możliwość wypełnienia formularza kontaktowego w przypadku pytań dotyczących pomocy technicznej. W tym celu należy podać nazwisko i adres e-mail oraz umieścić swoje zapytanie.

 

 

3. Oferty w sklepie internetowym Fronius

3.1 Nasze usługi w sklepie internetowym FRONIUS są opatrzone jasnymi i zrozumiałymi opisami dotyczącymi ich istotnych właściwości, łącznie z warunkami gwarancji, a w przypadku zamówień (patrz punkt 4.2) także kosztów całkowitych, czasu realizacji i możliwości wypowiedzenia.


3.2 W przypadku treści cyfrowych do pobrania, w szczególności oprogramowania i jego aktualizacji, obowiązują szczegółowo opisane na naszej platformie internetowej (dalsze) warunki użytkowania i sposób działania treści cyfrowych, w tym stosowne techniczne środki zabezpieczające te treści. Obejmuje to w danym wypadku – o ile jest to istotne – współdziałanie treści cyfrowych ze sprzętem i oprogramowaniem na tyle, na ile jest to nam lub powinno być znane. Treści cyfrowe są przez nas udostępniane do pobrania i użytkowania za opłatą.


3.3 Zasady obowiązywania usługi przedłużenia gwarancji: usługa przedłużenia gwarancji poza oferowany/zamówiony okres uważana jest za całkowicie wykonaną przez nas w momencie upłynięcia pierwotnie udzielonej przez nas gwarancji i zaczyna się przedłużenie gwarancji, przy czym w razie wątpliwości w tej kwestii decydujące znaczenie ma data podawana w usługach lub w związku z nimi, na przykład w oprogramowaniu.


3.4 Nasze dokumenty, takie jak rysunki, ilustracje, próbki i wzory, a także informacje o wymiarach, masie, mocy i zużyciu, zawierają lub stanowią jedynie dane orientacyjne i nie należy traktować ich jako wiążące uzgodnione właściwości. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych.


3.5 Zastrzegamy sobie prawo własności i prawo autorskie do kosztorysów, rysunków oraz wszystkich dokumentów i materiałów pomocniczych; nie mogą one być udostępniane osobom trzecim ani wykorzystywane do ich celów.

 

4. Zawarcie umowy w sklepie internetowym Fronius

4.1 Prezentacja towarów i usług w naszym sklepie internetowym nie stanowi wiążącej oferty z naszej strony, lecz służy do złożenia wiążącej oferty przez Zamawiającego.


4.2 Na każdej stronie naszego sklepu internetowego Zamawiający jest informowany o możliwych sposobach płatności. Do wiążącego i odpłatnego zamówienia usług oferowanych w sklepie internetowym prowadzą następujące kroki:


4.2.1 Zamawiający wybiera interesującą go usługę poprzez kliknięcie przycisku wyboru. Następnie Zamawiający ma możliwość wyboru dalszych usług poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku wyboru lub kontynuowania procesu zamówienia wybranych usług poprzez kliknięcie przycisku „Zamów wybrany produkt” lub „Zamów bezpłatnie”.


4.2.2 Klikając przycisk „Mój koszyk”, Zamawiający otrzymuje listę wszystkich wybranych przez siebie usług wraz ze szczegółami zamówienia, przy czym Zamawiający ma możliwość skorygowania błędnych wpisów. W tym miejscu ponownie podana jest strona umowy oraz cena łączna wraz z podatkami i innymi opłatami, a w przypadku abonamentów także łączne koszty miesięczne, czas trwania i warunki wypowiedzenia.


4.2.3 Zamawiający prosi nas następnie, o ile ma to zastosowanie, o rozpoczęcie realizacji usługi (przedłużenia gwarancji) lub udostępnienia materiałów cyfrowych do pobrania natychmiast lub w okresie rezygnacji, co oznacza, że Zamawiającemu nie przysługuje prawo do rezygnacji, jeśli realizacja rozpoczęła się i została wykonana całkowicie (patrz także punkt 3.3) w okresie rezygnacji.


4.2.4 Wiążące i zobowiązujące do zapłaty zamówienie jest składane przez Zamawiającego w momencie zaakceptowania warunków sklepu internetowego przez kliknięcie odpowiedniego pola wyboru i przycisku „Do kasy”.


4.2.5 Zamawiający jest odsyłany (a) w przypadku wyboru formy płatności do odpowiedniej strony płatności; nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych zewnętrznych stron lub (b) w przypadku wyboru jako formy płatności przelewu natychmiastowego do strony z odpowiednimi danymi konta – za nią również nie ponosimy odpowiedzialności.


4.2.6 Gdy tylko zamówienie znajdzie się na naszym serwerze, Zamawiający otrzyma automatyczne techniczne potwierdzenie przyjęcia w formie wiadomości e-mail, zawierającej również tekst zamówienia oraz przedmiotowe warunki dostaw i płatności.


4.2.7 Przyjmujemy zamówienie/ofertę Zamawiającego bezpośrednio, wysyłając specjalną wiadomość e-mail („potwierdzenie zamówienia”) lub – w szczególności w przypadku materiałów cyfrowych do pobrania – faktycznie realizując udostępnienie materiałów cyfrowych do pobrania.


4.3 Jesteśmy uprawnieni do odrzucenia oferty Zamawiającego bez podania przyczyn. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy dane na naszej platformie internetowej były nieprawidłowe lub gdy z jakiegokolwiek powodu nie możemy zrealizować zamówienia. W takim przypadku ewentualne dokonane już płatności zostaną bezpłatnie zwrócone Zamawiającemu. Dalsze roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego są wykluczone.


4.4 Zamawiający musi zapewnić prawidłowość podanego przez siebie adresu e-mail, tak aby wysyłane przez nas wiadomości mailowe – w szczególności dotyczące łączy do pobierania treści cyfrowych – mogły być w każdej chwili odebrane. W szczególności w przypadku stosowania filtrów niechcianych wiadomości spam Zamawiający musi zapewnić nam możliwość dostarczenia wszystkich wysłanych przez nas wiadomości e-mail. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania nas na piśmie o wszelkich zmianach adresu dostawy, w tym adresu e-mail. Istotne prawnie oświadczenia są dostarczane do Zamawiającego na ostatni znany adres (e-mail). Tym samym dostawę uważa się za dokonaną, nawet jeśli Zamawiający zmienił swój adres e-mail, nie informując nas o tym.


4.5 Tekst zamówienia jest przez nas przechowywany; nie oferujemy jednak „portalu zamówień” w rozumieniu dostępu do zamówień złożonych przez Zamawiającego.


4.6 Dostępnym językiem zawarcia umowy w naszym sklepie internetowym jest polski.

 

5. Ceny i warunki płatności

5.1 Ceny naszych usług są jednoznacznie podane w naszym sklepie internetowym dla danego Zamawiającego (łącznie z podatkami i innymi opłatami).


5.2 Wszystkie płatności Zamawiającego są natychmiast wymagalne bez żadnych odliczeń. Własność jest zastrzeżona do momentu dokonania pełnej płatności. W przypadku zaległości w płatnościach przysługuje nam prawo naliczenia odsetek za zwłokę za okres opóźnienia w wysokości 13 % w stosunku rocznym. Możemy również dochodzić odszkodowania za inne szkody spowodowane przez konsumenta i poniesione przez nas, w szczególności za niezbędne koszty odpowiednich pozasądowych środków egzekucyjnych lub windykacyjnych, o ile pozostają one w rozsądnej proporcji do dochodzonego roszczenia.


5.3 Zamawiającemu przysługuje wyłącznie prawo do zatrzymania wynikające z przepisów prawa. Zamawiający ma prawo umorzenia swoich zobowiązań przez kompensację z naszymi wierzytelnościami wobec niego wyłącznie w sytuacji naszej niewypłacalności lub ustalenia roszczenia wzajemnego wobec Zamawiającego w wyroku sądowym albo uznania go przez nas.


5.4 Udostępniamy faktury w formie elektronicznej do pobrania, na co Zamawiający wyraża wyraźną zgodę. Zamawiający może w każdej chwili wyświetlić, pobrać i/lub wydrukować faktury na swoim koncie użytkownika na karcie „Moje zamówienia”.


5.5 Oferujemy możliwość płatności kartą kredytową lub poprzez system PayPal. Zastrzegamy sobie jednak prawo w przypadku każdego zamówienia do nieoferowania określonych form płatności i odsyłania do innych form płatności.


5.5.1 W przypadku płatności kartą kredytową cena zakupu zostaje zastrzeżona na karcie kredytowej Zamawiającego w momencie składania zamówienia (autoryzacji). Rzeczywiste obciążenie rachunku karty kredytowej Zamawiającego następuje w momencie wysłania przez nas towaru do Zamawiającego lub wykonania usługi.


5.5.2 W przypadku płatności za pomocą systemu PayPal podczas procesu składania zamówienia Zamawiający zostaje przekierowany na stronę internetową dostawcy usług internetowych PayPal www.paypal.com. Aby móc zapłacić kwotę rachunku za pośrednictwem systemu PayPal, Zamawiający musi być tam zarejestrowany lub najpierw się zarejestrować, uwierzytelnić się swoimi danymi dostępowymi i potwierdzić nam dyspozycję płatności. Po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym zwracamy się do serwisu PayPal o zainicjowanie transakcji płatniczej.

 

6. Prawo do rezygnacji lub odstąpienia od umowy

6.1 Pouczenie o prawie do rezygnacji

Konsument ma ustawowe prawo do odstąpienia od zamówienia w ciągu czternastu dni od zawarcia umowy (patrz punkt 4) bez podania przyczyny – wyjątki od prawa do rezygnacji umowy w przypadku treści cyfrowych i w pewnych okolicznościach w przypadku usług patrz poniżej. Aby skorzystać z prawa do rezygnacji, wystarczy jakiekolwiek oświadczenie konsumenta, z którego jasno wynika, że chce on odstąpić od umowy. Oświadczenie o rezygnacji należy przesłać na nasze dane kontaktowe podane w punkcie 1. Termin odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli oświadczenie zostanie przesłane w tym terminie. Jeżeli formularz wzoru odstąpienia od umowy zostanie użyty zgodnie z załącznikiem do niniejszych warunków dostawy i płatności, niezwłocznie prześlemy konsumentowi pocztą elektroniczną potwierdzenie technicznego odbioru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


6.2 Wyjątki od prawa do rezygnacji

Na mocy ustawy użytkownikowi nie przysługuje prawo do rezygnacji z umów na nasze usługi, jeśli – na podstawie zamówienia/oferty konsumenta oraz potwierdzenia przez konsumenta przyjęcia do wiadomości utraty prawa do rezygnacji w przypadku całkowitej realizacji umowy – rozpoczniemy realizację usługi i zrealizujemy ją całkowicie jeszcze przed upływem terminu rezygnacji (patrz Przedłużenia gwarancji w punkcie 3.3).

Ponadto prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do dostaw materiałów cyfrowych, które nie są zapisane na fizycznym nośniku danych (czyli oprogramowania do pobrania), jeśli – na podstawie zamówienia/oferty konsumenta oraz potwierdzenia przez konsumenta przyjęcia do wiadomości utraty prawa do rezygnacji w przypadku przyspieszonego rozpoczęcia realizacji umowy – rozpoczniemy udostępnianie materiałów cyfrowych do pobrania jeszcze przed upływem terminu rezygnacji.


6.3 Skutki rezygnacji

Jeżeli konsument odstąpi od umowy w uprawniony sposób tj. w szczególności w terminie odstąpienia od umowy, zwrócimy mu wszystkie dokonane przez konsumenta płatności na jego rachunek najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli konsument odstąpi w uprawniony sposób od umowy dotyczącej jednej z naszych usług, tj. w szczególności w terminie odstąpienia od umowy, po rozpoczęciu wykonywania umowy, konsument zapłaci nam kwotę, która w porównaniu z ustaloną w umowie ceną całkowitą odpowiada proporcjonalnie usługom wykonanym przez nas do momentu odstąpienia od umowy. W przypadku pobierania plików, które są dostarczane na ofertę / zamówienie konsumenta w okresie odstąpienia od umowy prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, w związku z czym nie ma ono żadnych następstw. To samo dotyczy naszych usług, które zostały już w pełni zrealizowane (patrz punkt 3.3 dotyczący przedłużenia gwarancji).

 

7. Skargi, rozstrzyganie sporów, gwarancja, rękojmia i odpowiedzialność

7.1. Skargi i reklamacje na nasze usługi mogą być zgłaszane pod adresem wskazanym w punkcie 1.


7.2. Unijną platformę internetową do rozstrzygania sporów dotyczących umów sprzedaży i usług online można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Austriacka komisja arbitrażowa do spraw transakcji konsumenckich znajduje się pod adresem http://www.verbraucherschlichtung.or.at/. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do uczestniczenia w tych alternatywnych procedurach rozstrzygania sporów.


7.3. Obowiązują warunki gwarancji wskazane w naszych usługach.


7.4. Ponadto udzielamy konsumentom gwarancji na płatne usługi zgodnie z ustawowymi przepisami gwarancyjnymi i w ustawowych terminach. Należy zauważyć, że ustawowa gwarancja nie ma zastosowania w stosunku do usług.


7.5. Nie udzielamy gwarancji i nie ponosimy odpowiedzialności za błędy wykraczające poza sferę naszej kontroli, w tym w szczególności za błędy transmisji.


7.6. Jeśli w przypadku płatnych usług nie usuniemy wady w ustalonym na piśmie terminie, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy lub żądania odpowiedniego zmniejszenia ceny zakupu. Koszty powstałe w wyniku bezpodstawnego zawiadomienia o wadzie ponosi konsument.


7.7. Poza szkodami osobowymi ponosimy odpowiedzialność tylko w przypadku zamierzonych lub wynikających z rażącej niedbałości szkód wyrządzonych z naszej winy.

 

8. Ochrona danych

8.1 Dane osobowe są pobierane, przetwarzane i przechowywane przez oferenta wyłącznie zgodnie z przepisami prawnymi Federalnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.


8.2 Nasza polityka ochrony danych jest w każdej chwili dostępna do wglądu na stronie https://www.fronius.com/pl-pl/poland/oswiadczenie-o-ochronie-danych i pobrania jako plik PDF. Polityka ochrony danych stanowi integralną część składową niniejszych Ogólnych warunków handlowych.

 

9. Zastrzeżenie internetowe

9.1 Informacje udostępniane na naszej platformie internetowej są starannie sprawdzane i regularnie aktualizowane. Nie gwarantujemy jednak ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za to, że wszystkie dane będą zawsze kompletne lub bezbłędne.


9.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie odnośniki do innych stron internetowych. Wszystkie dane mogą być zmieniane, uzupełniane lub usuwane bez wcześniejszej zapowiedzi.


9.3 Udostępnione do użytku strony internetowe oraz oferowane za ich pośrednictwem usługi zostały opracowane przez firmę FRONIUS lub na jej zlecenie i wszelkie prawa do nich przysługują firmie FRONIUS. Treści dostępne za pośrednictwem strony internetowej (w szczególności teksty, zdjęcia itp.) nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, linkowane lub w inny sposób udostępniane publicznie – również w części lub w zmienionej formie – bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.


9.4 Jeżeli klienci mają możliwość zamieszczania własnych treści na naszych platformach („User-Generated-Content”), obowiązują następujące zasady: Otrzymujemy bezpłatne, nieograniczone pod względem treści, przestrzeni i czasu, niewyłączne i nieodwołalne prawo użytkowania User-Generated-Content. Prawo użytkowania obejmuje wszystkie obecne i przyszłe działania wynikające z umowy, w tym prawo do edycji w każdym możliwym oraz możliwym w przyszłości procesie technicznym oraz w możliwych sposobach eksploatacji. Prawo użytkowania obejmuje również wykorzystanie do reklamowania nas i naszych usług. O ile prawa zostały nam przyznane, jesteśmy uprawnieni do korzystania z nich, ale nie jesteśmy zobowiązani do ich wykonywania. Wszystkie przyznane nam niniejszym prawa możemy przenosić na strony trzecie w całości lub w części, odpłatnie lub nieodpłatnie. O ile klient nie jest sam właścicielem praw, gwarantuje on, że osoba uprawniona wyraziła zgodę na przeniesienie praw zgodnie z powyższymi postanowieniami i jest zobowiązany do zwolnienia nas z odpowiedzialności z tytułu pozwów i szkód. To samo dotyczy wszelkich innych nielegalnych User-Generated-Content.

 

10. Klauzula salwatoryjna, wybór prawa, sąd właściwy

10.1 Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych OWH stanie się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień.


10.2 Zastosowanie ma wyłącznie polskie prawo materialne z wyłączeniem norm krajowych oraz z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim przyznana ochrona nie jest cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.


10.3 Z wyjątkiem sporów wynikających z umów konsumenckich wyłącznym sądem właściwym dla wszelkich skarg jest nasza siedziba.


10.4 W przypadku sporów wynikających z umów konsumenckich sąd w miejscu zamieszkania lub siedziby jednej ze stron jest właściwy dla powództw wnoszonych przez klienta, a sąd w miejscu zamieszkania klienta jest właściwy dla powództw wnoszonych przez nas.

 

 

Szablon formularza rezygnacji

(Jeśli chcą Państwo zrezygnować z niniejszej umowy, należy wypełnić niniejszy formularz i odesłać go do nas – prosimy o uwzględnienie wyjątków od prawa do rezygnacji, które opisano w punkcie 6.2 warunków użytkowania i warunków sklepu internetowego)

 

Do

 

Fronius Polska Sp. z o. o.,

ul. Gustawa Eiffel’a 8

44-109 Gliwice

 

sales.poland@fronius.com

Tel.: +48/32/621 07 00

 

Niniejszym rezygnuję/rezygnujemy (*) z zawartej przez siebie/nas umowy na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*):

 

Zamówiono (*)/otrzymano (*) dnia:

 

Imię i nazwisko konsumenta:

 

Adres konsumenta:

 

Data:

 

____________________________

 

Podpis konsumenta (tylko w przypadku doręczenia na papierze)

 

(*) Niepotrzebne skreślić.